IAHR AWG executive committeeDirector
Zhengwei Wang (Tsinghua University, China)
Associate Director
Chisachi Kato (The University of Tokyo, Japan)
Youngho Lee (Korea Maritime & Ocean University, Korea)
Secretary General
Jianping Yuan (JiangSu University, China)
Vice Secretary General
Shuhong Liu (Tsinghua University, China)
Honorary Members
Eduard Egusquiza Estevez (University Politecnica de Catalunya, Spain)
François AVELLAN (EPFL, Switzerland)
Members
Bhola Thapa (Kathmandu University, Nepal)
Daqing Qin (Harbin Institute of Large Electrical Machinery, China)
Chang-Seob Kwon (Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd., Korea)
Fujun Wang (China Agricultural University, China)
Huanmao Wang (Harbin Institute of Electrical Machinery Company limited, China)
Jiandong Yang (Wuhan University, China)
Jianhua Deng (Xinhua Hydropower Company Limited, China)
Jie Liu (China Three Gorges Corporation, China)
Joon Yong Yoon (Hanyang University, Korea)
Jun Matsui (Yokohama National University, Japan)
Kazuyoshi Miyagawa (Waseda University, Japan)
Kwang-Yong Kim (Inha University, Korea)
Kyoung-Yeop Kim (Tech University of Korea, Korea)
M. Rafiuddin Ahmed (University of South Pacific, Fiji)
Qinghua Shi (Dongfang Electric Machinery Company Limited, China)
Quanwei Liang (Dongfang Electric Machinery Company Limited, China)
Rennian Li (Lanzhou University of Technology, China)
Shouqi Yuan (Jiangsu University, China)
Huating Song (Xinhua Hydropower Company Limited, China)
Weidong Shi (Nantong University, China)
Won-gu Joo (Yonsei University, Korea)
Xiaobing Liu (Xihua University, China)
Xingqi Luo (Xi'an University of Technology, China)
Yiqing Cai (China Electricity Council, China)
Young-Do Choi (Mokpo National University, Korea)
Young-Seok Choi (Korea Institute of Industrial Technology, Korea)
Youn-Jea Kim (Sungkyunkwan University, Korea)
There are more members to be confirmed and added.Co-organizers:

          
 
               
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Supporting Organizations:

          
 
 
 
CONTACT:
 
Institute of Fluid Mechanics and Engineering
Department of Energy and Power Engineering
Tsinghua University
Beijing 100084, CHINA
E-mail: iahr2023asia@mail.tsinghua.edu.cn
Website: www.iahr2023asia.tsinghua.edu.cn
Tel:+86-17303218612; +86 15223210659
Copyright©2023-2024 Tsinghua University.
Terms and conditions